Cilji izbirni predmet Obdelava gradiv: Umetne snovi

 • prevzame naloge pri skrbi za orodje, vzdrževanje reda na delovnem mestu
 • utemelji pomen reda na delovnem mestu
 • v delavnici se vede tako, da ne izpostavlja nevarnostim sebe in sošolcev
 • loči načine izdelave določenega izdelka
 • našteje osnovne načine proizvodnje
 • našteje prednosti in slabosti
 • pove, da je storilnost število izdelkov na časovno enoto
 • pozna pomen delitve dela za povečanje storilnosti
 • loči obrtniški in industrijski način proizvodnje
 • izloči tiste lastnosti, ki so značilne za umetne snovi
 • loči duroplaste in termoplaste
 • našteje bistvene prednosti umetnih snovi
 • z eksperimentalnim delom odkrije uspešne kombinacije gradiv
 • pove, da uspešne kombinacije gradiv prinašajo boljše mehanske lastnosti
 • izdeluje testne vzorce in jih mehansko in toplotno preizkusi
 • spozna, da je neustrezna kombinacija manj trdna
 • izumi svojo kombinacijo in načrtuje testiranje
 • išče in beleži vrstni red obdelovalnih postopkov
 • napiše faze izdelave danega predmeta
 • skicira poti gradiv od surovine do končne obdelave
 • skicira organizacijsko shemo proizvodnje, tehnološki proces, poti izdelkov, informacij, energije
 • uporabi ugotovitve ekskurzije in predlaga sestav posameznih delovnih mest
 • pove vlogo posameznika na določenem delovnem mestu
 • zna prenesti tehnično risbo na gradivo
 • se navaja na natančnost pri delu
 • pravilno uporablja merilne in zarisovalne pripomočke: merilni trak, ravnilo kotnik pisala
 • utemelji ekonomske prednosti litja pred drugimi vrstami obdelav
 • izdela ulitek
 • utemelji namen zbiranja sekundarnih surovin
 • opiše razliko med oblikovanjem in preoblikovanjem
 • izdela sestavne dele s preoblikovanjem
 • pravilno uporablja ustrezna orodja, stroje in pripomočke ter upošteva pravila varnega dela
 • pravilno uporabi orodja, stroje in pripomočke za obdelavo umetnih snovi
 • sodeluje pri pripravi dela
 • pravilno uporablja orodja, stroje in pripomočke za obdelavo različnih gradiv
 • izdela sestavne dele predmeta in jih sestavi
 • upošteva pravila varnega dela
 • uporabi lepila za lepljenje različnih gradiv
 • razvija ročne spretnosti
 • pravilno izbere orodja in pripomočke za spajanje umetnih snovi
 • pravilno uporabi orodja in pripomočke za spajanje umetnih snovi
 • upošteva pravila varnega dela
 • izračuna ceno izdelka
 • našteje, kaj vpliva na ceno izdelka
 • predvidi postopke, ki so potrebni za ponudbo izdelka na trgu
 • utemelji pomen varovanja okolja in zbiranja odpadne embalaže
 • izdela referat o problematiki kopičenja odpadkov
 • utemelji pomen recikliranja odpadkov in njihovega razvrščanja
 • pripravi načrt za sortiranje odpadkov v njegovi družini
 • išče vzorce obnašanja ki zmanjšujejo nastanek odpadkov
 • nariše svojo rešitev zastavljenega problema
 • nariše svojo rešitev ali poišče že poznano rešitev problema
 • oblikuje predstavitev svoje ideje
 • primerja svojo rešitev z drugimi
 • kritično in argumentirano razpravlja ob rangiranju idej
 • izbere ustrezno orodje za pripravo dela dokumentacije
 • izdela svoj del dokumentacije
 • pri pripravi in zbiranju dokumentacije upošteva standarde
 • v skupini opravi svoje delo tako, da bo dosežen skupni ciljv skupini pomaga tistim, ki delo teže zmorejo
 • samostojno izbere ustrezen obdelovalni postopek in orodje za izdelavo sestavnih delov
 • samostojno in varno uporabi orodje in izdela sestavne dele
 • upošteva načela racionalne rabe materialov, racionalne izrabe delovnega prostora in časa
 • sodeluje s sošolci, da delo poteka brez nepotrebnega čakanja
 • kontrolira sestavne dele, če se ujemajo z zahtevami tehnične dokumentacije
 • predstavi svoj projekt